به پیوست تصویر نامه شماره 94/84891 مورخ 94/4/06 رئیس کل محترم بانک مرکزی در خصوص ابلاغ تبصره 1 ماده 20 قانون " رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورجهت بهره برداری ذینفعان تقدیم حضور می گردد .