احتراماً به اطلاع می رساند پیرو مصوبه شماره 63613/ت 51966 مورخ 19/5/94 هیئت محترم وزیران، فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی جهت استحضار و بهره برداری در دسترس می باشد

مصوبه
حجم فایل: 477 KB