به اطلاع می رساند مطابق بند 38 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/94 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات در قالب بند 29 به ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردید لذا عطف به مکاتبه رسمی آقای شاپور محمدی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، از این پس پذیرش هزینه گارانتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توسط حوزه‌های مالیاتی اجتناب ناپذیر است.