احتراماً به اطلاع می رساند دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عنایت به سیاست های در پیش گرفته خود در جهت حمایت از تولیدکنندگان و با در نظر داشتن قانون رفع موانع تولید ، کلیه واحدهای بازرسی خود را از هرگونه اقدام غیر ضروری در زمینه قیمت گذاری کالای منع نموده است .