موج - معاون اول رئيس جمهور، آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را که به تصويب هيأت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را که به تصويب هيأت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.
متن اين آيين‌نامه از اينجا قابل مشاهده است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 11/7/1394 براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، سازمان حفاظت محيط زيست و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ کرد.