قابل توجه اعضای محترم آخرین اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 به شرح پیوست و به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون ملاحظه می شود.
فایل اصلاحیه
حجم فایل: 235 KB