با عنایت به بند 1 تصویب نامه شماره 50582/171343 مورخ 94/12/26 هیات وزیران و با توجه به وضعیت اقتصادی و به منظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی ، بنا به اختیار حاصله ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم ، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزروده مودیانی که در شش ماهه اول سال 95 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط  به ادارات کل تفویض و قابل بخشودگی می باشد .