بدینوسیله تصویر نامه شماره 43667/60 مورخ 95/2/14 جناب آقای صالحی نیا، معاون محترم امور صنایع وزارت صمت در خصوص اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مبنی بر درج درخواست تسهیلات مورد نیاز در سامانه بهین یاب به منظور فعال نمودن یا افزایش تولید و اشتغال به پیوست تقدیم می گردد.

بخشنامه
حجم فایل: 32 KB