تفاهم نامه اسلامی ایران و گمرک فدراسیون روسیه درخصوص تبادل اطلاعات پایه کالا و وسایط نقلیه متردد بین کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به پیوست تقدیم حضور می گردد .