احتراما همان گونه که استحضار دارید پس از وقوع سوء استفاده مالی سنوات قبل در شبکه بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری به موقع از بروز وقایع مشابه ، نسبت به آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل موثر بر رخداد مزبور اقدام نمود .

 با توجه به شناخت حاصله در خصوص نقاط ضعف موجود ، مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتاً مقرر گردید ، مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی – ریالی مورد بازنگری قرار گیرد .

 در این راستا ، با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم در آن مقطع زمانی ، مقرراتی جامع در ارتباط با اعتبار اسنادی داخلی – ریالی تحت عنوان  "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی  " تهیه گردیده است .