به اطلاع کلیه صادرکنندگان محصولات نساجی و پوشاک می رساند گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه بسته حمایت از صادرات ستاد اقتصاد مقاومتی در نظر دارد نسبت به اصلاح نرخ های پایه صادراتی اقدام نماید .
لذا پیشنهادات خود در خصوص ارزش های جدید کالاهای صادراتی حداکثر تا مورخ یکشنبه 13تیرماه جاری به دبیرخانه اتحادیه ارسال فرمایید تا پس از جمعبندی به نهادهای ذیربط ارسال گردد .
لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال ارزش کالای گمرکی ، گمرک راسا در خصوص ارزشهای صادراتی اقدام و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .