پیرو دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سئوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش های صادراتی بدینوسیله اعلام می دارد :

 1- در خصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میگردد ،
چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عرق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد ) ، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.

 2- در خصوص فروش های صادراتی که وجه ان به صورت ارزی دریافت میگردد،
چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات ) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد ) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند ،
 در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع با نرخ مبادله ای یا نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد ) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی میگردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد ) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.
 مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می باشد.