به پیوست تصویر نامه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منضم به تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای  و تقویت آنها در امر صادرات و بخشودگی جرائم حق بیمه کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی خوش حساب و همچنین ابلغ ضوابط اجرایی آن به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی تقدیم حضور می گردد .