احتراماً تصویر نامه شماره 19139/10 مورخ 13/9/95 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات هیات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به عرضه و واگذاری سهام و دارایی های برخی بنگاه های متعلق به دولت طبق شرایط اعلامی به شرح پیوست تقدیم حضور می گردد .