در اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و نظر به لزوم بهره گیری از نظرات تشکلهای غیر دولتی اقتصادی نظیر اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن ایران ، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری ، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی ، نظر تشکل های زیربط را اخذ  و مورد توجه قرار دهند . دفتر هیئت دولت و کمیسیون دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط ، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل های ذیربط ، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می کند .

جهت دریافت بخشنامه به این قسمت مراجعه فرمایید .