احتراما به پیوست نامه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص دستورالعمل بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی ، جهت استحضار ارسال میگردد .

 

فایل دانلود دستور العمل

 


دستورالعمل بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی