آیین نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152 ه - مورخ 09/02/1380 جهت استحضار و بهره برداری به شرح فایل ضمیمه تقدیم حضور می گردد

آیین نامه انتخاب صادر کنندگان نمونه