اعضای محترم اتحادیه

احتراما به پیوست تصویر ترجمه مناقصات مربوط به سرمایه گذاری و احداث کارخانه نساجی و تامین مواد اولیه شیمیایی ( رنگ ) کشور ترکمنستان جهت استحضار و بهره برداری تقدیم حضور می گردد .

لینک دانلود تصویر مناقصات

آگهی مناقصات مربوط به سرمایه گذاری و احداث کارخانه نساجی و تامین مواد اولیه شیمیایی ( رنگ ) کشور ترکمنستان