متولد 1354 تهران

لیسانس نساجی شیمی و علوم الیاف از دانشکده آزاد شهر ری

تولید پوشاک تخت باف و پارچه گرد باف بنام تریکو همایون ( تاریخ تاسیس 1344- با مجوز صنایع )

مسلط به بافت حلقوی گرد

مدیر و عضو موسسین و سهامداران مجموعه پوشاک سله بن

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران