Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد : رشد پایدار تولید شاخص رونق اقتصادی است و طرح رونق اقتصادی دولت که می خواهد سیاست های خروج غیرتورمی از رکود را در سال جاری اجرایی کند ، باید تولید پایدار و واقعی را گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، یحیی آل اسحاق گفت : در این طرح که این هفته رسانه ای شده است ، بر نقش بنگاه های پیش رو در بازارهای داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه) تصریح شده است و باید نقش بورس در تامین مالی شرکت ها بیشتر شود و بانک ها نیز نقدینگی را با محوریت توسعه تولید ، مدیریت کنند.
آل اسحاق ، اجرای موثر و هوشمندانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای ایران مهم دانست و گفت : ضروری است همه تلاش ها با تمرکز بر این سیاست ها ساماندهی شود،
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از هر عاملی که نرخ تورم را بیشتر می کند ، پرهیز شود.
آل اسحاق ؛ کاهش هزینه های اداری و تمام شده تولید را نیاز اصی برای رونق اقتصادی دانست و گفت : ساماندهی نرخ های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی هم مد نظر است تا قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی بیشتر شود.
رئیس اتاق تهران گفت : اگر رفتار بانک ها ، حمایت از تولیدات به ویژه صادرات محور باشد ، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می شود ،
افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی کمک می کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید ، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است.
آل اسحاق گفت : تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرایند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و
تحرک بخش های نفت گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردشگری و مسکن خواهد توانست مسیر خروج از رکوداقتصادی را هموار کند. این کار اثر مثبت در دیگر بخشهای اقتصادی بعدی داردو رونق ایجاد شده را به دیگر بخش ها منتقل می کند.
وی افزود : توسعه تولید صادرات محور ، تسهیل و تشویق صادرات ، کاهش مالیات و تقویت رقابت پذیری بنگاه های داخلی با سیاست های مناسب ارزی می تواند ما را در خروج غیرتورمی از رکود کمک کند و به تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی امیدوار باشیم.

1
تاریخ: یکشنبه 29 تیر 1393