Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شرایط تقسیط مالیات تولیدکنندگان دارای سود و درآمد گفت: برخی بازرگانان تمایل به پرداخت مالیات ندارند.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،"علی عسکری" در مورد مالیات تولیدکنندگان گفت: بخش بالایی از مالیات ها، از تولیدکنندگان دریافت می شود و نزدیک به 55 درصد درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی که عمدتا تولیدکنندگان هستند، دریافت می شود. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اگر تولیدکنندگان سود و درآمد داشته باشند از آنها مالیات اخذ می شود در غیراینصورت مالیاتی از آنها گرفته نمی شود، افزود: گرچه سازمان مالیاتی در چارچوب قانون عمل می کند اما مالیات را از تولید زمانی می گیریم که سود باشد.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور عنوان کرد: با توجه به این موضوع و برای اینکه تولید با مشکل نقدینگی مواجه نشود، مالیات تولیدکنندگان اگر سود کرده باشند، تقسیط می شود تا فشاری به آنها وارد نشود.
عسکری ادامه داد: اگر تولیدکنندگان زیان کنند به آنها مالیاتی تعلق نمی گیرد. مالیات انباشته ثبت می شود و در سالهای بعد اگر سود کرد در ابتدا جبران می شود و اگر درآ»دی باقی ماند به آن مالیات تعلق می گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: شنبه 9 اسفند 1393