Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

پنجمین جلسه شورای راهبردی تولید و فروش کارگروه ساماندهی مدولباس کشور با حضور اعضاء در محل نمایشگاه دائمی لباس اتحادیه سراسرس پوشاک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس این گزارش در ابتدا حمیدرضا یوسفی­فر دبیر شورای راهبردی تولید و فروش گزارشی از روند آماده­سازی نمایشگاه دائمی به اعضاء ارائه و پیش­نویس دستورالعمل اجرایی فعالیت نمایشگاه دائمی را قرائت کرد.
بر اساس این دستورالعمل طرح­های انتخاب شده توسط کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مدولباس هر 15 روز یک بار به محل نمایشگاه ارائه و آثار در معرض دید تولیدکنندگان قرارگرفته و سپس تولیدکنندگان با فراخوان قبلی اتحادیه و به صورت دوره­ای از نمایشگاه بازدید و طرح­های موردنظر را انتخاب و در چارچوب قرارداد پیش­بینی شده اقدام به تولید و کاربردی کردن آثار منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی خواهند کرد.
در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان حاضر در جلسه برخی از مشکلات و موانع موجود را مطرح و مقرر شد در دستور کار جلسه شورا قرار گیرد.
در ادامه نیز قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور نیز بر ضرورت روش های اجرایی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود و برطرف­سازی مشکلات تأکید و در آخر نیز همه اعضاء از نمونه­های موجود بازدید کردند.
نمایشگاه دائمی لباس به منظور کاربردی کردن آثار وارائه نمونه­های مناسب به تولیدکنندگان باهمکاری مشترک اتحادیه سراسری پوشاک و کارگروه ساماندهی مدولباس به زودی افتتاح خواهد شد.بر اساس این گزارش در ابتدا حمیدرضا یوسفی­فر دبیر شورای راهبردی تولید و فروش گزارشی از روند آماده­سازی نمایشگاه دائمی به اعضاء ارائه و پیش­نویس دستورالعمل اجرایی فعالیت نمایشگاه دائمی را قرائت کرد.
بر اساس این دستورالعمل طرح­های انتخاب شده توسط کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مدولباس هر 15 روز یک بار به محل نمایشگاه ارائه و آثار در معرض دید تولیدکنندگان قرارگرفته و سپس تولیدکنندگان با فراخوان قبلی اتحادیه و به صورت دوره­ای از نمایشگاه بازدید و طرح­های موردنظر را انتخاب و در چارچوب قرارداد پیش­بینی شده اقدام به تولید و کاربردی کردن آثار منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی خواهند کرد.
در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان حاضر در جلسه برخی از مشکلات و موانع موجود را مطرح و مقرر شد در دستور کار جلسه شورا قرار گیرد.
در ادامه نیز قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور نیز بر ضرورت روش های اجرایی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود و برطرف­سازی مشکلات تأکید و در آخر نیز همه اعضاء از نمونه­های موجود بازدید کردند.
نمایشگاه دائمی لباس به منظور کاربردی کردن آثار وارائه نمونه­های مناسب به تولیدکنندگان باهمکاری مشترک اتحادیه سراسری پوشاک و کارگروه ساماندهی مدولباس به زودی افتتاح خواهد شد.بر اساس این گزارش در ابتدا حمیدرضا یوسفی­فر دبیر شورای راهبردی تولید و فروش گزارشی از روند آماده­سازی نمایشگاه دائمی به اعضاء ارائه و پیش­نویس دستورالعمل اجرایی فعالیت نمایشگاه دائمی را قرائت کرد.
بر اساس این دستورالعمل طرح­های انتخاب شده توسط کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مدولباس هر 15 روز یک بار به محل نمایشگاه ارائه و آثار در معرض دید تولیدکنندگان قرارگرفته و سپس تولیدکنندگان با فراخوان قبلی اتحادیه و به صورت دوره­ای از نمایشگاه بازدید و طرح­های موردنظر را انتخاب و در چارچوب قرارداد پیش­بینی شده اقدام به تولید و کاربردی کردن آثار منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی خواهند کرد.
در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان حاضر در جلسه برخی از مشکلات و موانع موجود را مطرح و مقرر شد در دستور کار جلسه شورا قرار گیرد.
در ادامه نیز قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور نیز بر ضرورت روش های اجرایی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود و برطرف­سازی مشکلات تأکید و در آخر نیز همه اعضاء از نمونه­های موجود بازدید کردند.
نمایشگاه دائمی لباس به منظور کاربردی کردن آثار وارائه نمونه­های مناسب به تولیدکنندگان باهمکاری مشترک اتحادیه سراسری پوشاک و کارگروه ساماندهی مدولباس به زودی افتتاح خواهد شد.بر اساس این گزارش در ابتدا حمیدرضا یوسفی­فر دبیر شورای راهبردی تولید و فروش گزارشی از روند آماده­سازی نمایشگاه دائمی به اعضاء ارائه و پیش­نویس دستورالعمل اجرایی فعالیت نمایشگاه دائمی را قرائت کرد.
بر اساس این دستورالعمل طرح­های انتخاب شده توسط کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مدولباس هر 15 روز یک بار به محل نمایشگاه ارائه و آثار در معرض دید تولیدکنندگان قرارگرفته و سپس تولیدکنندگان با فراخوان قبلی اتحادیه و به صورت دوره­ای از نمایشگاه بازدید و طرح­های موردنظر را انتخاب و در چارچوب قرارداد پیش­بینی شده اقدام به تولید و کاربردی کردن آثار منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی خواهند کرد.
در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان حاضر در جلسه برخی از مشکلات و موانع موجود را مطرح و مقرر شد در دستور کار جلسه شورا قرار گیرد.
در ادامه نیز قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور نیز بر ضرورت روش های اجرایی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود و برطرف­سازی مشکلات تأکید و در آخر نیز همه اعضاء از نمونه­های موجود بازدید کردند.
نمایشگاه دائمی لباس به منظور کاربردی کردن آثار وارائه نمونه­های مناسب به تولیدکنندگان باهمکاری مشترک اتحادیه سراسری پوشاک و کارگروه ساماندهی مدولباس به زودی افتتاح خواهد شد.بر اساس این گزارش در ابتدا حمیدرضا یوسفی­فر دبیر شورای راهبردی تولید و فروش گزارشی از روند آماده­سازی نمایشگاه دائمی به اعضاء ارائه و پیش­نویس دستورالعمل اجرایی فعالیت نمایشگاه دائمی را قرائت کرد.
بر اساس این دستورالعمل طرح­های انتخاب شده توسط کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مدولباس هر 15 روز یک بار به محل نمایشگاه ارائه و آثار در معرض دید تولیدکنندگان قرارگرفته و سپس تولیدکنندگان با فراخوان قبلی اتحادیه و به صورت دوره­ای از نمایشگاه بازدید و طرح­های موردنظر را انتخاب و در چارچوب قرارداد پیش­بینی شده اقدام به تولید و کاربردی کردن آثار منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی خواهند کرد.
در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان حاضر در جلسه برخی از مشکلات و موانع موجود را مطرح و مقرر شد در دستور کار جلسه شورا قرار گیرد.
در ادامه نیز قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور نیز بر ضرورت روش های اجرایی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود و برطرف­سازی مشکلات تأکید و در آخر نیز همه اعضاء از نمونه­های موجود بازدید کردند.
نمایشگاه دائمی لباس به منظور کاربردی کردن آثار وارائه نمونه­های مناسب به تولیدکنندگان باهمکاری مشترک اتحادیه سراسری پوشاک و کارگروه ساماندهی مدولباس به زودی افتتاح خواهد شد.

تاریخ: چهارشنبه 10 تیر 1394