Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: به زودی پژوهشکده پنبه در دانشکده کشاورزی سرایان راه اندازی می شود.

 به نقل از ایرنا دکتر ˈمحمدعلی بهدانیˈ گفت: خراسان جنوبی جزو استان های پیشرو در کشت مستقیم پنبه است. کشت این محصول بیشتر در شهرستان های سرایان، بشرویه و فردوس وجود دارد. برای گسترش تولید این محصول دانشکده سرایان طرح راه اندازی پژوهشکده پنبه را به دانشگاه بیرجند ارسال کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند با بیان این که این طرح مراحل قانونی خود را طی کرده است، افزود: این طرح در دانشگاه بیرجند مصوب شده است. دانشکده کشاورزی سرایان به لحاظ فیزیکی برای تاسیس این پژوهشکده مشکلی ندارد. این پژوهشکده در زمینه تولید پنبه به انجام فعالیت های تحقیقاتی می پردازد.
images
تاریخ: شنبه 5 بهمن 1392