Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته تنها اندکی بهتر از این شاخص در فصل پاییز 95 بوده است.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در زمستان 1395 عدد شاخص ملی کسب‌وکار در این فصل 5.83 بوده که اندکی بهتر از فصل پاییز همان سال است.

در این پایش، نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است. عدد 5.83 که برای وضعیت شاخص ملی کسب‌وکار در فصل چهارم سال گذشته محاسبه شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز1395 (با میانگین5.86) بوده است.

همچنین این شاخص در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان 1394 (با میانگین 6.00) نیز کمی مساعدتر شده است.

در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در زمستان 1395، از 1382 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع‌آوری‌شده و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

موانع اصلی کسب‌و کار

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، کماکان مهم‌ترین مانع در محیط کسب‌وکار کشور بوده است.

وضعیت استان‌ها در محیط کسب‌و کار

همچنین استان‌های گلستان، اردبیل و قم به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های همدان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها در این فصل ارزیابی شده‌اند.

 

وضعیت کسب‌و کار در بخش‌های اقتصادی

در فصل زمستان، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات  نامناسب‌تر ارزیابی شده و در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز رشته فعالیت "املاک و مستغلات" و رشته فعالیت "آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" نیز به ترتیب بدترین و بهترین محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

این دومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس روش توسعه‌یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارائه می‌کند.

جزئیات گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌ها را از اینجا دریافت کنید.

تاریخ: چهارشنبه 25 مرداد 1396