Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پاییز 96 نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده و فعالان اقتنصادی شرکت کننده در این پایش معتقدند برایند مولفه‌های کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده است.

جدیدترین گزارش پایش ملی محیط کسب و کار منتشر شد. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران که طبق قانون بهبود محیط کسب و کار به عنوان مسوول پایش محیط کسب و کار است، نتایج پایش این شاخص در پاییز سال جاری را منتشر کرد.

این گزارش حکایت از کاهش کیفیت محیط کسب و کار برای دومین فصل متوالی دارد. فعالان اقتصادی که به عنوان مرجع مشارکت کننده در این پایش به مولفه‌های مربوط به فضای کسب و کار نمره می‌دهند،‌وضعیت فضای کسب و کار در فصل پاییز را بدتر از فصل تابستان ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که ارزیابی آن‌ها از محیط کسب و کار در تابستان نیز نشان‌دهنده بدتر شدن فضا نسبت به بهار امسال بود.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، رقم شاخص ملی، 5.85 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.77) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز 1396، تا حدودی نامساعدتر شده است.

ترین‌های فضای کسب و کار

در پاییز 1396، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) 2- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و 3- بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه: 1-محدودیت دسترسی به برق 2-محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و 3-محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

در هر 4 دوره قبلى پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران، دشوارى تأمین مالى از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابى شده بود اما در دوره پائیز 1396، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینى بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابى شده است. محدودیت‌ دسترسی به برق در هر 5 دوره اجراى طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابى شده است.

وضعیت استان‌ها در شاخص کسب و کار

 بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1396، استان‌های کرمانشاه، خراسان شمالى و ایلام به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های گیلان، خراسان جنوبى و مازندران به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در یک استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از 10 درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ بوده است.

شرایط بخش‌های اقتصادی

براساس نتایج این پایش در پاییز 1396، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های: 1- آموزش 2- ساختمان و 3- استخراج معدن، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏وکار و رشته فعالیت‌های: 1- ادارى و خدمات پشتیبانى، 2 - خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3 - سلامت انسان و مددکارى اجتماعى، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

محیط مالی نامساعدترین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، عدد 6.03 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.92) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 5.96 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.84 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.08 است که در فصل گذشته عدد 5.98 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.39 و محیط مالی با عدد 7.97 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

متن کامل گزارش پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز96 را اینجا دریافت کنید.

افت شاخص کسب و کار در پاییز96
تاریخ: چهارشنبه 25 بهمن 1396