Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس اداره کل صادرات کالا بانک توسعه صادرات ایران گفت: صادرکنندگانی که برای آنان امکان گشایش اعتبار اسنادی صادراتی وجود نداشته باشد، با ارائه قرارداد صادراتی معتبر با طرف خارجی می‌توانند تا درصدی از تسهیلات قبل از صدور کالا استفاده کنند.

اکسپورتنا: سیدحسین حسینیان گفت: بانک توسعه صادرات ایران در راستای اهداف خود و به منظور حمایت از فعالیت های صادراتی صادرکنندگان، تسهیلاتی را در قالب عقود مختلف اسلامی جهت تهیه مواد اولیه، ماشین‌آلات و تاسیسات و نیز مشارکت در طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی اعطا می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه این بانک به صورت محدود نسبت به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت غیرصادراتی به اشخاص حایز شرایط پرداخت می کند، گفت: تسهیلات قبل از صدور کالا و خدمات به منظور تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری صادراتی برای خرید، بسته بندی، تجهیز کارگاه و سایر هزینه‌ها در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می‌گردد.

حسینیان اظهار داشت: بانک می‌تواند در قبال اخذ اعتبار اسنادی صادراتی، قرارداد صادراتی معتبر با طرف خارجی و یا به صورت امانی به صادرکنندگان با رعایت قوانین و مقررات بانکی و اعتبارسنجی آنان تسهیلات اعطا کند.

به گفته وی، صادرکنندگانی که برای آنان امکان گشایش اعتبار اسنادی صادراتی وجود نداشته باشد با ارائه قرارداد صادراتی معتبر با طرف خارجی می‌توانند تا درصدی از تسهیلات قبل از صدور کالا استفاده کنند.

این مقام مسئول گفت: میزان تامین مالی سرمایه در گردش با توجه به نتایج اعتبار سنجی متفاوت است و اولویت بندی آن، بستگی به تسهیلات مرتبط با تامین مالی، تسهیلات پس از صدور کالا و خدمات، فروش مدت دار در قالب اعتبار خریدار، تنزیل اعتبار اسنادی و بروات است.

به گفته حسینیان، تسهیلات فروش مدت دار در قالب اعتبار خریدار به خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی،که حداکثر ۶۰ درصد ارزش آن کالا ساخت ایران و یا ۶۰ درصد ارزش ان خدمات توسط متخصصان ایرانی قابل ارائه باشند، پرداخت می شود؛ به این ترتیب که پس از صدور کالا یا خدمات مورد نظر،بانک از جانب خریدار خارجی یا بانک وی ،حداکثر ۸۵ درصد ارزش سیاهه تجاری را به صادرکننده ایرانی پرداخت کرده و خریدار خارجی یا بانک وی ،وجه مربوط را علاوه بر سود متعلقه در سررسیدهای مقرر به بانک بازپرداخت می‌کند.

حسین حسینیان افزود: همچنین بانک می‌تواند با تسهیلات پس از صدور کالا و خدمات به منظور تداوم فعالیت صادرات نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی صادراتی(دیداری_مدت دار) و اسناد وصولی مدت دار اقدام کند.

وی در خصوص تسهیلات جهت سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با هدف صدور کالا و خدمات گفت: برای احداث یا توسعه طرح سرمایه گذاری در داخل کشور، به منظور تامین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز طرح ارائه شده می بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی باشد.

رئیس اداره کل صادرات کالا بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: سرمایه گذاران ایرانی که در کشورهای هدف اقدام به اجرای یک طرح سرمایه گذاری می کنند، می توانند در صورتی که طرح آنان دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی باشند و حداقل ۶۰ درصد مبلغ تسهیلات مورد نیاز طرح به صورت کالا یا خدمات از ایران تامین شده باشد.

به گفته حسینیان، بانک توسعه صادرات به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات، نسبت به پرداخت تسهیلات جهت خدمات فنی مهندسی،خدمات فرهنگی، نرم افزاری، توریسم و هتلداری، وفق مقررات جاری اقدام می کند.

وی گفت: تحت شرایط ضمانت نامه ،بانک باید وجه ضمانت نامه را با اولین درخواست، مشروط بر انکه شرایط مندرج در ضمانت نامه محقق نگردیده باشد، پرداخت کند؛ در این راستا بانک توسعه صادرات ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، ترخیص کالا از گمرک، حسن انجام کار، ورود موقت، پیش پرداخت، تعهد دین، کسور وجه‌الضمان را صادر می کند.

وی در خصوص میزان و شرایط اخذ مبالغ نقدی جهت صدور ضمانت نامه گفت: صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه و حداقل سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده به میزان دو درصد مبلغ ضمانت نامه است.

حسینیان با ذکر این نکته که صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه به میزان ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانتنامه است، گفت: صرفا در موارد استثنا (برای مشتریان معتبر و خوشنام)صدور ضمانتنامه یاد شده در قبال دریافت سپرده نقدی به میزان کمتر از مبلغ ضمانت نامه و حداقل تا ۲۰ درصد مبلغ ضمانتنامه پس از بررسی موضوع در ارکان اعتباری مرکز و هیات مدیره بانک در سقف اختیارات تصویب شده و تصویب نهایی ارکان یاد شده میسر خواهد بود.

رئیس اداره کل صادرات کالا بانک توسعه صادرات ایران افزود: بانک نسبت به گشایش اعتبار اسنادی با رعایت مقررات داخلی و توجه به مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اقدام می کند؛ همانطور که پیشتر ذکر شد اعتبار اسنادی تعهد بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار(فروشنده کالا و خدمات)است،مشروط بر انکه ذینفع اعتبار،شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار (خریدار کالا و خدمات )ارائه داده باشد.

وی یاداور شد: تسهیلات و خدمات جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شامل تسهیلات قبل از صدور خدمات در قالب اعتبار فروشنده است که صرف، تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش می شود؛ تسهیلات مذکور جهت تهیه و تدارک مصالح، ابزار کار، ماشین‌آلات و به طور کلی تمام هزینه های ضروری طرح در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

حسینیان تشریح کرد: صورت وضعیت کارهای انجام شده،توسط پیمانکار تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد،وجه آن بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود و شرکت تسهیلات گیرنده (پیمانکار)به تناسب پرداخت های انجام شده از جانب کارفرما،نسبت به تسویه قرارداد های تسهیلاتی منعقده اقدام می کند.

وی اضافه کرد: تسهیلات پس از صدور خدمات نیز در قالب اعتبار خریدار/اعتبار فروشنده با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت دار خدمات فنی و مهندسی اعطا می شود.

معاون بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: سابقا در مورد تسهیلات اعطایی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده توضیح داده شد در این حوزه خدماتی چون صدور انواع ضمات نامه های ارزی و گشایش اعتبار اسنادی ارائه می شود.

حسینیان، مجوزهای مورد نیاز جهت استفاده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از محل این آیین‌نامه را بر شمرد و گفت: گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، گواهی کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی در خصوص تایید اینکه حداقل ۶۰ درصد ارزش خدمات توسط صادر کننده ایرانی قابل ارائه است و تایید صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور جهت صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای دریافت تسهیلات ذیل آئین نامه ضروری است؛ همچنین لازم است گواهی کمیته ماده ۱۹ ایین نامه اجرایی جهت صدور ضمانت نامه انجام تعهدات ، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ایی و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه شود.

گفتنی است، در آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آمده است: تسهیلات حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پیمانکاری به منظور تجهیز کارگاه هزینه های ضروری طرح و سرمایه در گردش اعطا می شود و صدور ضمانت نامه های ارزی ذیل در مقابل حداکثر ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و ۹۸ درصد سفته، شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان انجام می پذیرد.

حداقل سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه های حقوق و عوارض گمرکی و ورود موقت کالا به میزان ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه است و صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات /تعهدات اعطایی/ایجاد شده ریالی سایر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز،صرفا در صورتی امکان پذیر است که بانک معادل ۱۰۰ درصد وجه ضمانت نامه را به صورت نقدی از ضمانت خواه دریافت کرده باشد.

چطور می‌توان قبل از صدور کالا از تسهیلات بانکی استفاده کرد؟
تاریخ: چهارشنبه 25 دی 1398