Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

کمیته اقدام ارزی در مصوبه ای به متعهدین ارزی سالهای 1398 تا 1400 مهلت داد تا پایان مردادماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند؛ ضمن اینکه حق واگذاری پروانه صادراتی برای صادرکنندگان سال 98 که تاکنون رفع تعهد ارزی نکرده اند نیز سلب شده و باید صرفا به روش ریال دوم ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران کمیته اقدام ارزی در مصوبه ای به متعهدین ارزی سالهای 1398 تا 1400 مهلت داد تا پایان مردادماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

بر این اساس، پیرو مصوبه شصت و هفتمین نشست کمیته اقدام ارزی و به استناد بند (2) و بند (7) مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به متعهدین ارزی سالهای 1398 و 1399 و معوقههای سال 1400 مهلت داده میشود تا پایان مردادماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات اقدام نمایند. بدیهی است تمدید مهلت ایفای تعهدات صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399 مشمول برخورداری از تسهیلات مندرج در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات نخواهند بود.

تبصره 1: متعهدین ارزی سال 1398 حق واگذاری پروانه به دیگران را ندارند و در صورت عرضه ارز در سامانه نیما صرفاً به روش ریال دوم مجاز میباشند.

تبصره 2: در جلسه آتی کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی در خصوص سازوکار معرفی متعهدین ارزی در پایان مهلت مقرر به مراجع قضایی تصمیمگیری خواهد شد.

رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1398 تا پایان 1400، در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان مرداد ماه 1401 منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه به روش واردات در مقابل صادرات خود، به منظور ثبت سفارش، اظهار و ترخیص کالا مجاز خواهند بود.

پیرو مصوبه نشست 65 کمیته اقدام ارزی، پرداخت ارز/معادل ارزی وجوه موضوع مواد (13)، (14) و (15) قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از محل ارز حاصل از صادرات، به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت‎های اعلامی محسوب می‎شود و نیازی به ارجاع درخواست و مستندات به کمیته اقدام ارزی نمی باشد و بانک مرکزی مجاز است راساً پس از دریافت درخواست و مستندات ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورد.

جزئیات مصوبه کمیته اقدام ارزی برای تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مردادماه/ متعهدین ارزی سال 98 حق واگذاری پروانه به دیگران را ندارند
تاریخ: چهارشنبه 1 تیر 1401