Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
در راستای اجرای موارد مندرج در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا(اساسنامه صندوق توسعه ملی) و با هدف تسریع در روند استفاده سرمایه گذاران محترم از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، نظام نامه های جدید ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و نیز ریالی صندوق توسعه ملی در تاریخ 92/12/28 به تصویب هیئت عامل محترم صندوق رسیده و من بعد مبنای پذیرش طرح ها در بانک های عامل و اعطای تسهیلات خواهد بود. نظامنامه های جدید از طریق سامانه صندوق توسعه ملی به آدرس www.ndf.ir قابل دسترس می باشد. به استناد نظام نامه های مذکور اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان و نیز ارزیابی گزارش توجیهی طرح و تصویب یا رد آن در مسولیت ها و تعهدات بانک عامل قید شده و متقاضیان تسهیلات می توانند به استناد مقررات عام نظام نامه های اشاره شده با مراجعه مستقیم به بانک های دارای قرارداد عاملیت ارزی یا ریالی درخواست تسهیلات خود را رارائه نمایند1
تاریخ: سه شنبه 3 تیر 1393