Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ايران گفت: با توجه به مشكلات صنايع كوچك در زمينه تامين مالي و نقدينگي مورد نياز، اين صندوق آمادگي خود را براي پذيريش ريسک اعتباري اين صنايع اعلام مي كند.

به گزارش شاتا؛« علي تعقلي» با اشاره به ماهيت ذاتي اين صندوق  كه در سال 1383 توسط قانون تاسيس و در سال 1386 به بهره برداري رسيد افزود: اين صندوق يک نهاد حمايتي، تضمين و تسهيل كننده انجام سرمايه گذاريهاي صنايع کوچک در كشور است و براساس اساسنامه مي تواند توثيق 70 درصد  و در مناطق کمتر توسعه يافته تا 85 درصد انواع تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات مالي و اعتباري به طرحهاي اشتغال زا و داراي توجيه اقتصادي صنايع کوچک را بر عهده بگيرد.
وي تصريح كرد: با توجه به مشکلات مالي صنايع کوچک كه در بخش راه اندازي و توسعه عمدتا با آن مواجه اند به نظر مي رسد در حال حاضر افزايش پوشش حمايتي بيش از هر زمان ديگري ضروري است.
تعقلي ادامه داد: صنايع کوچک به جهت سختي نظارت در اعطاي تسهيلات و ريسک مورد توجه تامين کنندگان مالي نمي باشد لذا در تمامي دنيا حتي کشورهاي مبتني بر نظام بازار، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک متولي حل مشکل تامين و پذيريش ريسک صنايع كوچك  است.
وي خاطرنشان كرد: در دنيا منابع تامين مالي متعددي همچون Private Fund, Capital Market, Venture Capital, Government, Incubation Fund, Investment Company, Bank  وجود دارد  در حاليکه در ايران عمده فشار در نظام تامين مالي بر روي بانكهاست از اين رو صندوق مي تواند جهت رفع مشكلات تامين مالي صنايع كوچك اقدام كند.
به گفته تعقلي ، صندوق با صدور ضمانت نامه به نفع بانک ها  و موسسات تسهيلات دهنده براي توليدکنندگان، بستر را براي توسعه و تسهيل همکاري بانکها و موسسات مالي و اعتباري با صنايع کوچک فراهم و نسبت به ارائه ضمانت نامه اقدام مي كند كه اين امر در شرايط حاضر كه بسياري از صنايع كوچك با مشكل تامين نقدينگي و چالشهاي عديده مالي روبرو هستند مي تواند به عنوان فرصتي مغتنم محسوب شود.
وي تصريح كرد: با توجه به ماهيت وجودي صندوق و رسالت آن در حمايت از صنايع کوچک که بيش از 90 درصد کل واحدهاي صنعتي کشور را تشکيل مي دهد، گسترش فعاليت صندوق مي تواند نمود زيادي در شکوفايي صنايع کوچک به همراه داشته باشد.
تعقلي در ادامه با تاكيد بر نقشي كه صنايع کوچک در ايجاد اشتغالزايي ايفاء مي كنند تصريح كرد:  سهم 24 درصدي سرمايه گذاري صنايع کوچک در صنعت و داشتن 40 درصد اشتغال بخش صنعتي به طور متوسط، جايگاه اين صنايع را به عنوان يكي از  موثرترين و سريعترين شيوه هاي اشتغالزايي نمايان مي كند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 80 هزار بنگاه اقتصادي کوچک(Labor Intensive) و داراي مجوز در حال فعاليتند افزود: اين ميزان به تنهايي 90 درصد واحدهاي اقتصادي، توليدي و صنعتي کشور را تشکيل مي دهند از اين رو تلاش در جهت رفع نيازهاي آنان يكي از الزاماتي است كه حضور پر رنگ صندوق هاي حمايتي از جمله صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک را به خوبي نشان مي دهد.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ايران  در ادامه اظهار كرد: در سبد طرحهاي صندوق هر شغل با حداکثر 500 ميليون ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شده است در حاليکه در صنايع بزرگ (Capital Intensive) مانند فولاد و پتروشيمي و سيمان اين رقم به دهها برابر مي رسد.
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ايران همچنين اظهار كرد:  مشکل هميشگي و قديمي صنعتگران با بانکها در تامين وثايق مورد قبول آنها و نبود توان توليد با ظرفيت كامل حدود 70 درصد صنايع کوچک به دليل کمبود نقدينگي، نقش استراتژيک صندوق را در بعد ارائه تسهيلات و ابعاد اقتصاد کلان و اطمينان بخشي به بانک ها  برجسته تر مي كند.
وي افزود: ظرفيت بالقوه بهره برداري از درآمدهاي بادآورده ناشي از وام کم بهره، دلار ارزان و مواد اوليه يارانه اي در صنايع سرمايه بر، موجب تضعيف ايجاد اشتغال در کشور مي شود.
تعقلي ادامه داد: در حال حاضر حجم بسياري از سرمايه گذاريها در صنايع کوچک به دليل نبود نقدينگي به توليد کامل منتهي نمي شود از اين رو صندوق مي تواند به عنوان بازوي محرك در چرخه اقتصادي تاثيرگذار باشد.
وي در ادامه با اشاره به سرمايه 500 ميليارد ريالي صندوق افزود:  تاکنون 400 ضمانت نامه براي 31 استان کشور صادر شده كه اين  ايجاد و استمرار حدود ده هزار شغل را به همراه داشته است.
تعقلي با بيان اينكه به حداقل رساندن نسبت مطالبات مشکوک الوصول در حوزه صنايع کوچک مورد ضمانت به کل مطالبات  از جمله توفيقات صندوق به شمار مي آيد يادآور شد: اين صندوق با تشکيلات اداري در سطح 31 استان کشور که همان شرکت شهرک هاي صنعتي استانها هستند آمادگي دارد تا پاسخگوي تمامي متقاضيان از طريق نمايندگان صندوق  باشد.
عضو هيات مديره صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک خاطرنشان كرد: متقاضيان مي توانند براي دريافت تسهيلات يا ضمانت نامه  با مراجعه به شرکت شهرکهاي صنعتي استان خود، نسبت به دريافت ليست مدارک اوليه و تشکيل پرونده اقدام و براي طي ساير مراحل به بانکها و صندوق مراجعه كنند.
به گفته وي ، در حال حاضر سقف ريالي ضمانت نامه صندوق، 10 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است وصاحبان صنايع کوچک بايد مابقي وثايق را به بانک ارائه كنند

1
تاریخ: شنبه 21 تیر 1393