• ده توصیه محسن رنانی برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها

    • جاي خالي شوراي ملي نساجي و پوشاك

    • محسن رنانی، اقتصاددان برجسته تحليل كرد : دو مانع بزرگ كارآفريني در صنايع نساجي

    • توصيه هاي مشاور صندوق بين المللي پول به هيات مديره اتحاديه