• ملاقات صنایع ماشین سازی نساجی بلژیک با تصمیم سازان کلیدی نساجی ایران

    • اولویت های سرمایه گذاری نساجی در سال 93

    • بیش از ۵۰ درصد لباس‌های بازار وارداتی و قاچاق است

    • جاي خالي شوراي ملي نساجي و پوشاك