• اولویت های سرمایه گذاری نساجی در سال 93

    • مافیای تولید پوشاک

    • بیش از ۵۰ درصد لباس‌های بازار وارداتی و قاچاق است

    • جاي خالي شوراي ملي نساجي و پوشاك

    • توصيه هاي مشاور صندوق بين المللي پول به هيات مديره اتحاديه