نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آبفران شمال 01333690155-60 01316690155-60 تولید
بارش جاوید 02324772775 02324883268 تولید
بافندگی کارگران 09125731872 تولید
ريسندگی گيلان 02188302113 02188827024 آدرس ایمیل فروش, تولید www.gilanspinning.com
سهیل نسج تهران 0255234377 تولید
سیما نخ ایساتیس 03537272777 03537272777 تولید
عالی باف گلستان یزد 03537275088 03537275088 تولید
نساجی گیلان 01323233362-3 تولید