نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آذر تابان 02165750384 02165234440 آدرس ایمیل تولید www.azarchemical.com
آذر تابان آسیا 02165750384 02165234440 آدرس ایمیل تولید http://www.azarchemical.com
اختر شیمی 05132654075 05132653733 آدرس ایمیل تولید, توزیع www.akh.ir
ارغوان رزین 02188602691-2
الوان ثابت 02188010474 02188012233 آدرس ایمیل تولید alvansabet.com
بازرگانی دیبا نسج 02188411482 02188457907 آدرس ایمیل واردات, توزیع www.dibanasj.com
بوریا 02188739073 02188769036 آدرس ایمیل فروش, خدمات www.booria.com
تعاونی گسترش روان ریس 02166750680 02166750679 آدرس ایمیل تولید
راک شیمی 02188843227-8 02188826168 آدرس ایمیل تولید www.rockchemie.com
رزین سازان 02188034197-8 02188211731 آدرس ایمیل www.resinsazan.com
رزین ساوه 08642345005
رزینفام 02188885376 02188885376 www.resinfam.com
رنگدانه سیرجان 02188750618 02188750602 آدرس ایمیل www.ranghdaneh.com
سایار 02822223015
سیس الوان 02188069853-4 02188601049 آدرس ایمیل www.sysalvan.com
صنایع شیمیایی کاشان 03154759140
صنعتی کیمیدارو 02177330291-300 02177336458 آدرس ایمیل تولید www.chemidarou.com
صنیع آور شیمی 02166574173 02166426133 آدرس ایمیل تولید www.fa.sanieavarchemie.com
نوید زر شیمی 02122044450 02122015110 آدرس ایمیل تولید www.navidzarchime.com
پارس نگین لاجورد 02133579752 02133459261 آدرس ایمیل
پایا رزین 03355373703-4 03355374304 آدرس ایمیل www.payaresin.com
پترو پیشتاز اسپادان 03136411364 03136414697 آدرس ایمیل www.petropishtaz.com
پتروشیمی تندگویان 06522652001 06522652000 آدرس ایمیل تولید www.stp.ir
کاریزاب 02188413214 www.karizab.com
کهن تاج کیمیا 02144991495 02144985032 آدرس ایمیل واردات www.kohantajkimiya.com
1 - 25 از 28 مورد