نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آریا گل تکس 02824454376-7 02824454376 تولید
اطلس بافت 02133741561 02133741561 تولید
اطلس سينا 03535228117 03535228117 تولید
اطلس یزد 03537272483 03537273013 تولید
اعلا باف- زر الوان 02144545252 02144545253 آدرس ایمیل www.alabaf.co.ir
الماس کبیر ایساتیس 03535216155 03535216155 تولید
ایران بافت 02155608548 02155580620 تولید
ایران نساج 03536206388 03536206388 تولید
بافت و تکمیل ایران (نساجي فرقاني) 02822848139 تولید
بافندگي پرنيان 03535215557 03535215557 تولید
بافندگی آزادی پور 03538240245 03538256421 آدرس ایمیل تولید
بافندگی امین کوثر 03535254855 تولید
بافندگی دیبا یزد 03537273075 آدرس ایمیل تولید
بافندگی طهرانی 02155606966 02155637506 آدرس ایمیل تولید
بافندگی قانعان 03515250077 03515255729 آدرس ایمیل تولید www.ghaneanco.ir
ترنج نفیس بافت نساجی 02177626234 02177626237 تولید
تیراژه 02188960332 تولید
حریر نام کویر 03535233888 03535233999 تولید
خوشرو بافت ماندگار 0215562617 0215562617 تولید
دکور مهدی (عج) 02133641998 02133654606 آدرس ایمیل تولید www.katibehmahdi.com
ذوب ریس اصفهان ( صنایع نساجی ماندگار ) 03133802371 03133802332 تولید
رادپویش کار 02325213509 02325213505 تولید
زرین دل فردوس 02825682011-12 تولید
سبلان پارچه 04518282426 تولید
سهيل پود يزد 03535214494 03535212643 تولید
1 - 25 از 47 مورد