نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
اکسون فام پارسا 02188564796 02188697718 آدرس ایمیل تولید www.parsanonwoven.com
بافندگی بهبود یزد 03537272494 03537272494 تولید
تهران لایه بافت 02623432569 02623432570 آدرس ایمیل تولید www.tehranlayebaft.com
سینا گام دیبا 0432۵۱۵۳۵۴۷ 0432۵۱۵۳۵۴۷ تولید
صنایع پارس لایی 04432723260 تولید
عایق گستران دلیجان 08664247260 08664247260 تولید
لائینه 02165764400 02165764401 تولید
لایه سازان صنعت بی بافت تهران 02155426233 02155426234 آدرس ایمیل تولید
لایی پارسا 02188564796 02188697718 آدرس ایمیل تولید www.parsanonwoven.com
مهسان ریس دلیجان 08664227320 08664227320 آدرس ایمیل تولید www.mahsanris.dxd.ir
نوین الیاف سبز سپاهان 03113686511 03113686512 آدرس ایمیل تولید www.novinalyaf.blogspot.com
پارسیان الیاف مدیا 02122551254 02122975106 آدرس ایمیل تولید www.mediafiber.ir
کویر کار نیک 02533343667 02533343669