نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز 55341519053 55341519053 آدرس ایمیل خدمات www.alborzati.com
جامعه متخصصین نساجی ایران 02166381363 02166388592 آدرس ایمیل تولید www.itsa.ir